Probíhá zpracování ...

Cestovní pojištění online

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy uzavírané na dálku
(§ 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě)


1. Informace o pojistiteli

Obchodní firma a právní forma pojistitele, místo registrace pojistitele:

Generali Pojišťovna a.s., IČ: 618 59 869, provozující pojišťovací činnost, zajišťovací činnost a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností ve smyslu zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2866

Adresa sídla pojistitele:
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika

Název a sídlo orgánu odpovědného za výkon dohledu nad činností pojistitele:
Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

2. Informace o poskytovaném cestovním pojištění a o pojistné smlouvě na cestovní pojištění

Definice cestovního pojištění:

Generali Pojišťovna a.s. poskytuje pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého trvalého bydliště včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním (cestovní pojištění). Pro soukromé cestovní pojištění, které sjednává Generali Pojišťovna a.s. platí zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy České republiky, příslušné všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (dále také „VPP CEP“), příslušné zvláštní pojistné podmínky k jednotlivým druhům pojištění (dále také „ZPP CEP“), případná další ujednání a pojistná smlouva. Definice pojištění, která mohou být v rámci cestovního pojištění sjednána obsahuje VPP CEP v článku Druhy pojištění a dále také ZPP CEP pro jednotlivé druhy pojištění.

Doba platnosti pojistné smlouvy:
Doba platnosti pojistné smlouvy začíná dnem uzavření pojistné smlouvy a končí jejím zánikem. Pojistná ochrana v rozsahu dohodnutém v pojistné smlouvě je poskytována od 00:00 hod. dne uvedeného v pojistné smlouvě jako počátek pojištění, resp. jako počáteční datum pojistné doby. V případě, že je datum počátku pojištění totožné s datem sjednání pojištění, začíná pojistná doba nejdříve okamžikem sjednání pojištění. Počátek a konec pro jednotlivé druhy pojištění je uveden v příslušných ZPP CEP.
Maximální délka na sebe navazujících pojistných smluv cestovního pojištění je 365 dní.

Způsoby zániku pojištění, odstoupení od pojistné smlouvy:
Pojištění zaniká uplynutím pojistné doby, výpovědí pojistitele nebo pojistníka, popř. pojištěné osoby, dohodou, dnem smrti pojištěného anebo dnem doručení písemného oznámení o odmítnutí pojistného plnění. Pojištění zaniká také odstoupením od pojistné smlouvy dle § 23 zákona o pojistné smlouvě. Odstoupení musí být učiněno písemně a zasláno na adresu sídla pojistitele. Podmínky a lhůty týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy jsou definovány v ustanovení § 23 odst. 4, 5 a 6 zákona o pojistné smlouvě. Jedná-li se o pojistnou smlouvu uzavřenou formou obchodu na dálku, má pojistník právo bez udání důvodů odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy. Toto ustanovení se nepoužije na pojistné smlouvy na cestovní pojištění, jestliže byly tyto smlouvy sjednány na dobu kratší než 1 měsíc. Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy vrátit pojistníkovi zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již ze soukromého pojištění plnil, a pojistník nebo pojištěný, který není současně pojistníkem, popřípadě obmyšlený, je ve stejné lhůtě povinen pojistiteli vrátit částku vyplaceného pojistného plnění, která přesahuje výši zaplaceného pojistného.

Způsoby a doba placení pojistného:
Pojištění vzniká na základě pojistné smlouvy zaplacením pojistného.
Pojistné je pojistník povinen uhradit za celou pojistnou dobu najednou při uzavření pojistné smlouvy, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. U pojistných smluv uzavřených na dálku je pojistné uhrazeno již dnem, kdy byla celá částka pojistného prokazatelným způsobem poukázána (příkazem k bezhotovostnímu převodu z bankovního účtu, vkladem v hotovosti pokladní složenkou, poštovní poukázkou, apod.). Pojistné musí být placeno v tuzemské měně, pokud není dohodnuto jinak.

Informace o výši pojistného:
Pojistné je úhrada za pojistitelem poskytnutou pojistnou ochranu v rozsahu sjednaném v pojistné smlouvě. Výši pojistného stanoví pojistitel v pojistné smlouvě. Výše pojistného je závislá na zeměpisné oblasti, pro kterou se pojištění sjednává, na věku pojištěného a na účelu cesty. Pokud výše pojistného závisí na věku pojištěného, považuje se pro účely stanovení pojistného ten věk, kterého dosáhne pojištěný 1. den platnosti pojištění.

Způsob vyřizování stížností:
Případné stížnosti pojistníků, pojištěných nebo oprávněných osob jsou přijímány v písemné podobě na adrese Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 nebo v elektronické podobě na e-mailové adrese stiznosti@generali.cz. V případě neuspokojivého vyřízení stížnosti je možné se dále obrátit se stížností na Českou národní banku jako orgán dohledu v pojišťovnictví.

Právo platné pro pojistnou smlouvu:
Pojistná smlouva cestovního pojištění se řídí právním řádem České republiky.

Zvláštní poplatky za použití prostředku komunikace na dálku:
Pojistitel si neúčtuje zvláštní poplatky za použití prostředku komunikace na dálku.

Minimální délka trvání pojistné smlouvy:
Minimální doba pojištění je 1 den.

Jazyk pro komunikaci mezi smluvními stranami:
Český jazyk, není-li dohodnuto jinak.

Zájemce o uzavření pojistné smlouvy může na vyžádání obdržet další informace týkající se cestovního pojištění.
Pojistník má právo obdržet kdykoli během trvání pojistné smlouvy pojistné podmínky v tištěné podobě a právo změnit způsob komunikace na dálku.

Formulář není správně vyplněn

Pro odeslání formuláře je potřeba doplnit chybějící údaje.

Výhody cestovního pojištění Generali

Sjednejte si cestovní pojištění online s 15% slevou

A to není vše, s pojistkou Generali získáte mnohem víc:

  • Krytí léčebných výloh až do 100 milionů Kč
  • 12 druhů výhodných připojištění
  • Super slevy pro rodiny a skupiny
  • Top exotické destinace (Tunisko, Egypt, Maroko aj.) za stejnou cenu jako pojištění po Evropě
Před sjednáním cestovního pojištění si, prosím, pozorně přečtěte informace pro klienta, jejichž sdělení je pro nás zákonem stanovená povinnost.

Podmínky pro sjednání a zaplacení cestovního pojištění pojišťovny Generali

  • Pojištění může sjednat osoba starší 15 let
  • Minimální délka krátkodobého pojištění je 1 den, maximální délka pojištění je 365 dní
  • Pojištění vzniká na základě pojistné smlouvy poukázáním pojistného (platbou kartou, poštovní poukázkou typu A, vkladem v hotovosti) či zadáním příkazu k úhradě (systémem home banking).
Pokud máte k cestovnímu pojištění od Generali jakékoliv otázky, můžete se obrátit na Klientské centrum
844 188 188
Detailní informace najdete rovněž na produktové stránce.

Kdy?

0

Kam?

přidat destinaci odebrat destinaci

regionální zóna

Účel cesty?

Kdo?

Uzavíráte-li pojištění max. pro 5 osob a alespoň jedna osoba je dítě do 17 let, bude Vám cena pojištění automaticky snížena o slevu RODINA. Uzavíráte-li pojištění pro 5 a více osob, bude Vám cena pojištění automaticky snížena o slevu SKUPINA
Je vás víc? Využijte slevy pro skupinové či rodinné pojištění.
až 15% sleva za sjednání cestovního pojištění online

Cena

od -
sleva za online sjednání

Proč mít cestovní pojištění?

Užívejte si na maximum zábavy na svých cestách za poznáním i relaxací a starosti o vlastní bezpečí nechte na nás. Cestovní pojištění je vaší nejspolehlivější zárukou lékařské péče i asistenčních služeb pro případ jakýchkoli nečekaných situací.

Nedejte šanci náhodě a na zahraniční i tuzemské cesty si sjednejte cestovní pojištění online.
Stačí jen pár korun denně a nepříjemné situace na cestách pro vás přestanou existovat.