Souhlasím se zpracováním mnou uvedených údajů, které tímto poskytuji pojišťovně Generali pro účely pojišťovacích a finančních služeb, jakož i pro účely nabízení obchodu a služeb a pro další marketingové účely pojišťovny Generali a to písemnou, elektronickou i jinou formou.


Tento souhlas uděluji na dobu 5ti let nebo v případě vzniku závazkového právního vztahu, uděluji souhlas na dobu nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového právního vztahu a na dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Prohlašuji, že jsem si vědom svých práv souvisejících se zpracováním údajů ve smyslu § 11, §12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že mám právo přístupu k osobním údajům a že svůj souhlas mohu odvolat.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu zaměstnání

Pokud způsobíte při plnění pracovních povinností svému zaměstnavateli škodu, je zaměstnavatel oprávněn žádat po Vás její náhradu, a to až do výše 4,5 násobku Vašeho výdělku, v některých případech i vyšší. Ať už nechtěným pohybem shodíte ze stolu počítač, ztratíte svěřený služební telefon nebo při výkonu zaměstnání někoho zraníte, chrání Vás v podobných nenadálých situacích pojištění odpovědnosti zaměstnance.

Výběr pojištění

Základní rozsah pojištění

Limit pojistného plnění:
Výše pojistného:
-

Volitelná připojištění

S ohledem na své potřeby můžete volit následující dobrovolná připojištění:

Sublimit:
Výše pojistného:
-
Sublimit:
Výše pojistného:
-

* 120 % ročního pojistného ze základní rozsah pojištění (sublimit maximálně 200.000 Kč)

Sublimit:
Výše pojistného:
-

* 50 % ročního pojistného ze základní rozsah pojištění

Sublimit:
Výše pojistného:
-

Spoluúčast

Spoluúčast:
Výše přirážky:
0 %
Věk pojištěného:
Výše přirážky:
0 %
Skupina povolání:
Povolání:
Výše přirážky:
10 %
Je zaměstnavatel pojištěného ve vztahu k pojištěnému osobou blízkou? Je pojištěný nebo osoba jemu blízká společníkem, členem, statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo jiného orgánu zaměstnavatele? Má pojištěný nebo osoba jemu blízká v právnické osobě, která je zaměstnavatelem, podíl?
Výše přirážky:
0 %

Celkové roční pojistné 0

Frekvence placení:
Výše přirážky:
0 %
Splátka pojistného0
Menu

244 188 188