Souhlasím se zpracováním mnou uvedených údajů, které tímto poskytuji pojišťovně Generali pro účely pojišťovacích a finančních služeb, jakož i pro účely nabízení obchodu a služeb a pro další marketingové účely pojišťovny Generali a to písemnou, elektronickou i jinou formou.


Tento souhlas uděluji na dobu 5ti let nebo v případě vzniku závazkového právního vztahu, uděluji souhlas na dobu nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového právního vztahu a na dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Prohlašuji, že jsem si vědom svých práv souvisejících se zpracováním údajů ve smyslu § 11, §12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že mám právo přístupu k osobním údajům a že svůj souhlas mohu odvolat.

Pojištění odpovědnosti občanů

Situací, při nichž můžeme v každodenním životě svým konáním nebo opomenutím způsobit jinému újmu, si lze představit nespočet. Ať už vytopíte souseda, Vaše děti při sportu rozbijí okno, Váš pes vběhne pod kolo cyklistovi či porazíte nechtěným pohybem v obchodě regál se zbožím, musíte způsobenou újmu nahradit. V takových nenadálých situacích Vás chrání pojištění odpovědnosti občanů.

Výběr pojištění

Základní rozsah pojištění

Limit pojistného plnění:
Výše pojistného:
-

Volitelná připojištění

S ohledem na své potřeby můžete volit následující dobrovolná připojištění:

Sublimit:500 000
Výše pojistného: -

Výše pojistného: -

Výše pojistného: -
Sublimit: 500 000
Výše pojistného:
- Kč *

* 30 % ročního pojistného ze základního rozsahu pojištění

Spoluúčast

Pojištění odpovědnosti občanů se sjednává bez spoluúčasti.

Celkové roční pojistné 0

Frekvence placení:
Výše přirážky:
0 %
Splátka pojistného0
Menu

244 188 188