Hlášení škodní události z pojištění osob - úraz

Základní údaje
Údaje o úrazu
Doplňující údaje
Přiložit dokumenty
Nahrát dokumenty
Rekapitulace

Prosíme, připravte si...

1. Informace o pojištěném
(jméno, bydliště, popř. název firmy a IČ, kontaktní údaje)
2. Číslo pojistné smlouvy
3. Datum, čas a místo vzniku škodní události

Vyplňte základní údaje

Údaje o úrazu

Oznamovatel (není-li zároveň pojištěný)

Pojištěný


Údaje o škodě

Vznik úrazu

Praktický lékař pojištěného

Lékař, který poskytl první pomoc

Ošetřující lékař v době úrazu

Doplňující údaje

Pojistné plnění

Uplatnili jste nárok ještě u jiné pojišťovny?

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě výplaty poštovní poukázkou na Vaši adresu bude z odesílané částky odečten administrativní poplatek ve výši 50 Kč.

Doplňující informace


Přiložit dokumenty


Pro posouzení pojistné události potřebujeme následující dokumenty:

1. Zpráva ošetřujícího lékaře (zde musí být vyplněna i druhá strana hlášení).
2. Lékařská zpráva z prvního ošetření a zprávy z kontrol u lékaře.
3. Kopie propouštěcí zprávy pouze v případě hospitalizace.
4. Kopie operačního protokolu pouze v případě operace.
5. Doklad o pracovní neschopnosti dojde-li k pracovní neschopnosti.

Jestli již máte výše uvedené dokumenty k vaší pojistné události, můžete je na následujícím kroku on-line přiložit a urychlit tím celý proces vyřizování pojistné události.

V případě, že dosud léčení úrazu nebylo ukončeno, dokumenty nám zašlete ihned po ukončení léčby poštou nebo je můžete naskenované uložit zde.

Nyní stačí ověřit vaše identifikační údaje, vybrat typ dokumentu a přiložit potřebné soubory.

Z bezpečnostního důvodu se přihlašte pod číslem vaší pojistné smlouvy a rodným číslem pojištěného. Pokud jste uvedli na začátku více smluv, použijte prosím číslo první uvedené smlouvy.

Rekapitulace

Identifikační údaje editovat

Oznamovatel editovat

Pojištěný editovat

Údaje o úrazu editovat

vlastní
NEBYLO

Praktický lekař editovat

Lékař, který poskytl první pomoc editovat

Ošetřující lékař v době úrazu editovat

Doplňující informace editovat

NE
účet

Ne
Nepobírám

Prohlášení pojištěného/pojistníka

Jsem si vědom/a své povinnosti pravdivě a úplně odpovědět na všechny dotazy pojistitele a uvést všechny informace, i ty, které se mi jeví jako nepodstatné.

Beru na vědomí, že při porušení těchto povinností má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, snížit nebo odmítnout pojistné plnění. Zprošťuji státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení nebo záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti. Současně zmocňuji pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodnou událostí mohl nahlížet do soudních, policejních, zdravotních, případně jiných úředních spisů a zhotovovat z nich kopie či výpisy.

Zavazuji se informovat pojistitele o ošetřujících lékařích a zdravotnických zařízeních a získávat od nich pojistitelem požadované zprávy.

Zároveň pojistiteli uděluji souhlas k nahlížení do zdravotnické dokumentace a dále se zavazuji mu poskytnout veškeré informace shromážděné ve zdravotnické dokumentaci vedené o mé osobě v jiných zápisech, které se vztahují k mému zdravotnímu stavu, nebo že jejich poskytnutí zajistím.

Zprošťuji mlčenlivosti a zmocňuji tímto ošetřujícího lékaře, zdravotnická zařízení, zdravotní pojišťovny a orgány správy sociálního zabezpečení k poskytnutí informací a dokladů ze zdravotnické dokumentace; dále pojistitele zmocňuji, aby si od lékařů a zdravotnických zařízení vyžadoval nutné informace o mém zdravotním stavu bez obsahového omezení.

Zavazuji se zajistit na výzvu pojistitele bezodkladně veškeré informace o zdravotní péči, která mi byla poskytnuta lékaři a zdravotnickými zařízeními z veřejného zdravotního pojištění. Zároveň souhlasím s tím, aby pojistitel v případě potřeby ověřoval, zda pobírám invalidní důchod.

Beru na vědomí, že odchylně od všeobecných a zvláštních pojistných podmínek platných pro sjednané druhy pojištění se ujednává: plným invalidním důchodem se rozumí plný invalidní důchod a invalidní důchod pro invaliditu III. stupně podle platných předpisů o sociálním zabezpečení, částečným invalidním důchodem se rozumí částečný invalidní důchod a invalidní důchod pro invaliditu II. a I. stupně podle platných předpisů o sociálním zabezpečení.

Zmocňuji pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven a veškerých rozhodujících podkladů v souvislosti se šetřením škodných událostí a výplatou pojistného plnění. Výše uvedené souhlasy a zmocnění se vztahují i na dobu po mé smrti.

Beru na vědomí, že pojistitel není povinen vyplatit pojistné plnění do doby, než mu budou poskytnuty doklady potřebné pro likvidaci škodné události, zejména ty, které si pojistitel vyžádá.

Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje (adresní a identifikační) a údaje o zdravotním stavu byly zpracovány správcem Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika a jeho smluvními partnery (zejména pojišťovacími zprostředkovateli) splňujícími podmínky zákona o ochraně osobních údajů, pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem o pojišťovnictví v platném znění a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového právního vztahu a dále po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Souhlasím s předáváním a poskytováním osobních údajů a údajů o zdravotním stavu subjektům mezinárodního koncernu Generali a zajišťovacím partnerům, pro účely a dobu uvedenou v předchozí větě. Prohlašuji, že jsem byl/a ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů informován/a o svých právech a povinnostech a o právech a povinnostech správce Generali Pojišťovna a.s., zejména o právu přístupu k osobním údajům, jakož i o dalších právech dle tohoto zákona. Zavazuji se, že bez zbytečného odkladu nahlásím jakoukoliv změnu zpracovávaných údajů.Menu

244 188 188