Hlášení škodné události z majetkového pojištění - živly


Vyplňte prosím následující formulář:

Takto označená pole jsou povinná

Identifikační údaje

Kdo hlásí (není-li zároveň pojištěný)Pojištěný

Bankovní spojení:Základní údaje o škodě


Základní údaje o budově (domácnosti)Kdo je správcem budovy ?Kdo je vlastníkem poškozených (zničených) stavebních součástí ?Kdo je vlastníkem zničených (poškozených) věcí ?
Seznam poškozených věcí
PopisRok pořízeníCena


Zadat požadavek na prohlídku
Prohlášení:
Prohlašuji, že jsem oznámení vyplnil/a pravdivě a v souladu s údaji, které jsem uvedl/a do vyšetřovacího spisu policie nebo jiných orgánů. Jsem si plně vědom/a trestních následků při uvedení nepravdivých údajů nebo zamlčení podstatných okolností. Souhlasím s tím, aby mé adresní a identifikační osobní údaje byly zpracovávány správcem Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 a jejími smluvními zpracovateli splňující podmínky z. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených z. č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností, plynoucích ze závazkového právního vztahu, a dále po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Souhlasím s předáváním těchto údajů subjektům mezinárodního koncernu Generali Group a jeho zajišťovacím partnerům v souladu s právními předpisy pro účely a dobu, uvedenou v předchozí větě. Zároveň tímto zmocňuji pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodních událostí a s výplatou pojistného plnění.
Zprošťuji státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor a záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti. Současně zmocňuji pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti s touto škodou mohla nahlížet do soudních, policejních hasičských a jiných úředních spisů a zhotovovat z nich kopie nebo výpisy. Výše uvedené souhlasy a zmocnění se vztahují i na dobu po mé smrti.
Prohlašuji, že jsem byl/a ve smyslu § 11 z. č. 101/2000 Sb. informován/a o svých právech a o povinnostech správce, zejména o právu přístupu k osobním údajům, jakož i o dalších právech dle § 21 tohoto zákona.
Zavazuji se, že bez zbytečného odkladu nahlásím jakoukoliv změnu zpracovávaných osobních údajů.
Menu

244 188 188