Hlášení škodné události z majetkového pojištění - živly


Vyplňte prosím následující formulář:

Takto označená pole jsou povinná

Identifikační údaje

Kdo hlásí (není-li zároveň pojištěný)Pojištěný

Bankovní spojení:Základní údaje o škodě


Základní údaje o budově (domácnosti)Kdo je správcem budovy ?Kdo je vlastníkem poškozených (zničených) stavebních součástí ?Kdo je vlastníkem zničených (poškozených) věcí ?
Seznam poškozených věcí
PopisRok pořízeníCena


Zadat požadavek na prohlídku
Prohlášení:

Prohlašuji, že jsem informován o zpracování osobních údajů potřebných pro šetření škodní události, a to včetně údajů o zdravotním stavu. Beru na vědomí, že podrobnosti týkající se zpracování osobních údajů jsou uvedeny ve  Stručné informaci o zpracování osobních údajů při likvidaci pojistné události. Další informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na www.generali.cz v sekci Osobní údaje a na obchodních místech pojišťovny.

Prohlašuji, že jsem oznámení vyplnil/a pravdivě a v souladu s údaji, které jsem uvedl/a do vyšetřovacího spisu policie. Jsem si plně vědom/a trestních následků při uvedení nepravdivých údajů nebo zamlčení podstatných okolností. Zároveň tímto zmocňuji pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodních událostí a s výplatou pojistného plnění. Zprošťuji státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor a záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti. Současně zmocňuji pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti s touto škodou mohla nahlížet do soudních, policejních hasičských a jiných úředních spisů a zhotovovat z nich kopie nebo výpisy. Výše uvedené souhlasy a zmocnění se vztahují i na dobu po mé smrti. Zavazuji se, že bez zbytečného odkladu nahlásím jakoukoliv změnu sdělených údajů.
Menu

244 188 188