Hlášení škodné události z majetkového pojištění - odpovědnost


Pozn.: Tímto formulářem může hlásit škodu a újmu pouze pojištěný resp. pojistník, nikoliv poškozený !


Vyplňte prosím následující formulář:

Takto označená pole jsou povinná

Identifikační údaje

Kdo hlásí (není-li zároveň pojištěný)Pojistník (není-li zároveň pojištěný)Pojištěný
Poškozený
Bankovní spojení:Základní údaje o škodě, újmě
Škoda, újma zaměstnance zaměstnavateli

Škoda na vozidle

Újma na zdraví

Škoda na věci

Další údaje

Zadat požadavek na prohlídku
Prohlášení:

Prohlašuji, že jsem informován o zpracování osobních údajů potřebných pro šetření škodní události, a to včetně údajů o zdravotním stavu. Beru na vědomí, že podrobnosti týkající se zpracování osobních údajů jsou uvedeny ve  Stručné informaci o zpracování osobních údajů při likvidaci pojistné události. Další informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na www.generali.cz v sekci Osobní údaje a na obchodních místech pojišťovny.

Níže podepsaný prohlašuje, že na všechny dotazy odpověděl pravdivě a je si vědom následků uvedení nepravdivých údajů nebo zamlčení podstatných okolností na povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.
Současně zmocňuje pojistitele k tomu, aby za něho podle platných předpisů tuto škodnou událost s poškozeným projednal a bude-li to v souladu s právními předpisy, škodu poškozenému nahradil.
Zprošťuji státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor a záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti. Současně zmocňuji pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti s touto škodou mohla nahlížet do soudních, policejních hasičských a jiných úředních spisů a zhotovovat z nich kopie nebo výpisy. Výše uvedené souhlasy a zmocnění se vztahují i na dobu po mé smrti.
Zavazuji se, že bez zbytečného odkladu nahlásím jakoukoliv změnu sdělených údajů.Menu

244 188 188