Hlášení škodné události z majetkového pojištění - krádež vloupáním, loupež


Vyplňte prosím následující formulář:

Takto označená pole jsou povinná

Identifikační údaje

Oznamovatel (není-li zároveň pojištěný)Pojištěný


Bankovní spojení:Základní údaje o škodě
Krádež vloupání

Kdo je vlastníkem poškozených (odcizených) stavebních součástí ?Kdo je vlastníkem (správcem) budovy, ve které ke škodě došlo ?Seznam odcizených (poškozených) věcí
PopisRok pořízeníCena
Prohlášení:

Prohlašuji, že jsem informován o zpracování osobních údajů potřebných pro šetření škodní události, a to včetně údajů o zdravotním stavu. Beru na vědomí, že podrobnosti týkající se zpracování osobních údajů jsou uvedeny ve  Stručné informaci o zpracování osobních údajů při likvidaci pojistné události. Další informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na www.generali.cz v sekci Osobní údaje a na obchodních místech pojišťovny.

Prohlašuji, že jsem oznámení vyplnil/a pravdivě a v souladu s údaji, které jsem uvedl/a do vyšetřovacího spisu policie. Jsem si plně vědom/a trestních následků při uvedení nepravdivých údajů nebo zamlčení podstatných okolností. Zároveň tímto zmocňuji pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodních událostí a s výplatou pojistného plnění. Zprošťuji státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor a záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti. Současně zmocňuji pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti s touto škodou mohla nahlížet do soudních, policejních hasičských a jiných úředních spisů a zhotovovat z nich kopie nebo výpisy. Výše uvedené souhlasy a zmocnění se vztahují i na dobu po mé smrti. Zavazuji se, že bez zbytečného odkladu nahlásím jakoukoliv změnu sdělených údajů.Menu

244 188 188