Grantový program

Komu pomáhá

Grantový program je určen pro koncové příjemce - fyzické osoby (občany ČR) a pro projekty neziskových organizací. V jeho rámci mohou žadatelé zažádat o finanční příspěvky v maximální výši 100 000 Kč a o jejich udělení rozhoduje správní rada Nadace GCP. V grantovém programu rozdělíme částku 500 000 Kč. Příspěvky nejsou určeny na úhradu nákladů běžného provozu.

Grantový program je zaměřen na následující dvě oblasti:

 • podpora sociálně a zdravotně handicapovaných občanů
 • prevence rizikového chování dětí a mládeže

Harmonogram termínů grantového programu 2019

 • 1. 1. 2019 Zahájení grantového řízení
 • 24. 05. 2019 Ukončení přijímání žádostí
 • Do 30. 6. 2019 Posouzení žádostí a vyrozumění všech žadatelů

Jak požádat o grantový příspěvěk

Žadatel pravidelně a úplně vyplní žádost o grantový příspěvek pro fyzickou osobu / žádost o grantový příspěvek pro organizaci a odešle ji na e-mail grant@nadacegcp.cz, popř. pošle poštou na adresu Nadace GCP. Emailem je potřeba zaslat jak barevný sken vlastnoručně podepsaného formuláře (ideálně ve formátu .pdf), tak vyplněný formulář ve wordu (.docx).

Nezasílejte nám se žádostí prosím kopie / sken lékařských zpráv a osobních dokladů (OP, ZTP, ŘP, výpis z účtu, rozhodnutí soudu, apod). Budeme-li potřebovat doplnit tyto údaje, sami Vás k tomu vyzveme.

Informace o zpracování osobních údajů.

Průběh grantového řízení

 1. Žadatel obdrží emailem potvrzení o zařazení žádosti do probíhajícího grantového řízení a do data uvedeného v harmonogramu budou informováni emailem o výsledku řízení.

 2. Podklady poskytnuté společně se žádostí o grantový příspěvek se žadatelům nevracejí.

 3. Nadace GCP je oprávněna vyřadit neúplné žádosti a žádosti neodpovídající zaměření grantového programu nebo si vyžádat doplňující podklady potřebné pro posouzení konkrétní žádosti.

 4. Žádost o grantový příspěvek, která byla v některém z předchozích kol grantovou komisí zamítnuta, nelze podat ve stejném znění opakovaně. Není možné znovu požádat ani o příspěvek na projekt, který již byl finančně naší nadací v daném kalendářním roce podpořen.

 5. Příjem žádostí je pouze od 1.1.2019 do 24.5.2019. Na žádosti zaslané po termínu uzávěrky nebude brán zřetel.

 6. Správní rada Nadace GCP může žádost schválit podmínečně s tím, že žadateli navrhne jako příspěvek na realizaci projektu nižší částku, než byla požadována.

 7. Rozhodnutí správní rady Nadace GCP je konečné, nelze se proti němu odvolat.

 8. Nadační příspěvek je určen výhradně k úhradě nákladů vzniklých po schválení žádosti, podpisu smlouvy a obdržení příspěvku. Není možné z příspěvku hradit účty a faktury, které byly vystaveny před podpisem smlouvy z obou stran.

 9. Vyúčtováním nadačního příspěvku se rozumí zaslání vyplněné přílohy smlouvy Finanční vyúčtování příspěvku ke smlouvě spolu s povinnými přílohami (tj. kopiemi daňových dokladů, včetně příloh zejména dodavatelského položkového rozpočtu, dokladů o platbě, …) na email nebo adresu nadace.

Kontakt Nadace GCP

Na Pankraci 121, 140 21 Praha 4
224 557 638
nadace@nadacegcp.cz.