Bydlení s asistencí

Sjednat pojištění

Kontaktovat nás

Pojištění se vztahuje na rodinné domy a bytové jednotky včetně všech stavebních součástí a v případě bytové jednotky včetně podílu na společných částech domu. Pojistit lze rodinný dům nebo bytovou jednotku již od počátku stavby a toto pojištění je zvýhodněno slevou, která vám zůstane i po kolaudaci stavby. V rámci pojištění Bydlení s asistencí lze uzavřít i pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu vyplývající z vlastnických a nájemních vztahů.

Komu je pojištění určeno?

Všem vlastníkům rodinných domů a bytových jednotek nacházejících se na území České republiky.

Co je možné pojistit v rámci pojištění Bydlení?


 • rodinný dům pravomocně předaný do užívání včetně stavebních součástí;
 • rozestavěný rodinný dům včetně předaného stavebního materiálu určeného k jeho výstavbě;
 • drobné stavby a technická zařízení na stejném pozemku (např. garáž, oplocení, kůlna, studna);
 • bazény včetně jejich příslušenství a zastřešení;
 • příslušenství staveb a bytových jednotek umístěné v pojištěné budově nebo na její vnější straně a patřící k základnímu vybavení pojištěné budovy (např. kuchyňská linka, pračka v prádelně, vestavěné skříně) včetně základního vybavení a zařízení domácnosti;
 • rozestavěná bytová jednotka včetně spoluvlastnického podílu na společných částech rozestavěného domu,
 • prvky zahradní architektury (terénní úpravy, porosty, skleník, zahradní jezírko, stavby nemající charakter budovy, jako např. krby, udírny, pergoly, a dále zahradní nábytek, technika a malotraktor);
 • fotovoltaické panely.

Součástí pojištění jsou asistenční služby Domovní asistence zdarma.

Proti čemu jsou nemovitosti v rámci pojištění Bydlení pojištěny?

 • požár, přímý úder blesku, výbuch, pád letadla;
 • kouř, náraz vozidla, aerodynamický třesk;
 • únik vody z vodovodního nebo kanalizačního potrubí, lom trubky (lomem nebo mrazem), voda z akvária;
 • vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu, stožáru a jiného předmětu;
 • škody způsobené zkratem nebo přepětím na elektromotorech sloužících provozu pojištěné budovy (např. elektromotor čerpadla);
 • násilné odcizení stavebních součástí;
 • krádež vloupáním, loupež stavebního materiálu a drobné stavební techniky.

  Dále je možné si pojistit
 • škody způsobené povodní (včetně tzv. záplavy);
 • škody způsobené sesuvem půdy a zřícením skal, zemětřesením, lavinou;
 • škody způsobené nepřímým úderem blesku, přepětím, podpětím;
 • sklo pro případ rozbití - skleněné stavební součásti (okna, prosklené dveře, skleněné stěny, zastřešení bazénu a zahradního jezírka z polykarbonátu), včetně nákladů na speciální úpravu skla (malbu, nápisy), na lešení, montáž a demontáž stavebních součástí nutná k provedení opravy rozbitého skla apod.;
 • škody způsobené vandalismem (včetně nezjištěného pachatele);
 • škody způsobené sprejery (včetně nezjištěného pachatele);
 • škody způsobené zatékáním atmosférických srážek;
 • zateplené fasády proti poškození ptactvem, hmyzem a hlodavci;
 • ztrátu vody v důsledku pojistné události způsobené vodou z vodovodního potrubí.

  Doplňková přípojištění:

 • Rozšířené asistenční služby.
 • Odpovědnost za škodu nebo jinou újmu vyplývající z vlastnických a nájemních vztahů včetně možnosti jejího rozšíření na vyplývající z vlastnictví dalších rodinných domů a bytových jednotek sloužících k bydlení a k nim náležejících staveb, které jsou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného, s výjimkou škody nebo jiné újmy vzniklé v prostoru těchto rodinných domů nebo bytových jednotek ve stavbě nebo na stavebním pozemku, na němž tyto rodinné domy nebo bytové jednotky stojí.
 • Klíšťovou encefalitidu (pojištění pro případ hospitalizace nebo smrti v důsledku klíšťové encefalitidy).

Proč si pojistit rodinný dům nebo bytovou jednotku u pojišťovny Generali?


 • Konstrukce pojištění umožňuje „ušít“ klientovi pojištění na míru podle jeho potřeb.
 • Pojistná smlouva je přehledná a srozumitelná.
 • Bydlení s asistencí představuje komplexní řešení pojištění Vašeho rodinného domu nebo bytové jednotky včetně odpovědnosti za škodu či jinou újmu.
 • Součástí pojištění je zdarma Domovní asistence. Bezplatná asistenční služba Domovní asistence vám poskytne nejen cenné informace, ale také odstraní havarijní situaci zdarma. Rovněž je možné si pojistit Rozšířené asistenční služby zahrnující např. právní asistenci.
 • Základní pojištění se uzavírá bez spoluúčasti klienta na pojistné události. V případě pojistné události dostanete nahrazenu plnou výši škody.
 • Řádně udržovaná nemovitost je pojištěna na novou cenu bez ohledu na její stáří. Novou cenou je cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc novou, stejného druhu a účelu.
 • Náklady na vyklizení místa škody, bourání, stržení a uskladnění (odvoz suti, stržení dosud stojících částí věci, přepravu a uskladnění použitelných zbytků apod.) v případě pojistné události se poskytují nad sjednanou pojistnou částku.
 • Pojištění automaticky zahrnuje rovněž škody vzniklé zásahem hasičského sboru při hašení požáru jiného objektu.
 • Automatická indexace: přizpůsobování výše pojistné částky nárůstu hodnoty nemovitosti v důsledku růstu cen stavebních prací a materiálů. Automatická indexace se provádí v případě, že byla sjednána v pojistné smlouvě. Automatickou indexaci může pojistník odvolat.
 • Rodinný dům nebo bytovou jednotku lze pojistit již od počátku stavby, z pojistného je poskytnuta sleva. Tato sleva zůstává i po dokončení stavby po celou dobu pojištění.
 • Po dokončení stavby, jejím předání do užívání přechází pojištění rozestavěného rodinného domu nebo rozestavěné bytové jednotky automaticky na pojištění dokončeného rodinného domu nebo dokončené bytové jednotky. Smlouva nezaniká.
 • Pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu vyplývající z vlastnických a nájemním vztahů se rovněž vztahuje na povinnost nahradit škodu nebo jinou újmu vzniklou v prostoru pojištěného objektu ve stavbě nebo na stavebním pozemku, na němž tato budova či objekt stojí a rovněž se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu vyplývající z vlastnictví zařízení a vybavení objektu určeného pro nájemníky a povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu způsobenou psem.
 • Pojištění rodinného domu zahrnuje i pojištění solárních panelů pro ohřev vody s možností připojistit fotovoltaické panely

Domácí asistence

Se společností Europ Assistance jsme uzavřeli smlouvu o poskytování asistenční služby „Domovní asistence“. Tato služba je určena všem, kdo s námi uzavřou smlouvu o pojištění rodinného domu, bytové jednotky nebo rekreační nemovitosti. Tato služba je bezplatná. V pojistné smlouvě o pojištění trvale obývaného rodinného domu nebo trvale obývané bytové jednotky je možné si pojistit Rozšířené asistenční služby, které obsahují vyšší limity pro bezplatný asistenční zásah v případě havarijní situace, širší okruh poskytovatelů služeb, které vám asistenční služby na požádání zajistí a tzv. právní asistenci. Právní asistenci můžete využít v případě narušení vašich oprávněných zájmů vztahujících se k pojištěné nemovitosti a zahrnuje poskytnutí obecných právních informací nebo kontaktu na advokáta a 1 hodinu právní konzultace ZDARMA za účelem konzultace při sepisování nájemních a podnájemních smluv a při otázkách týkajících se výpovědi z nájmu bytu nebo nebytových prostor. Frekvence čerpání této služby není omezena.

Víte, že ...

… řada klientů za účelem snížit si pojistné na minimum, si pojistí svoji nemovitost na menší pojistnou částku, než odpovídá její hodnotě? Důsledkem je tzv. podpojištění, v praxi znamená, že v případě pojistné události sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku. To znamená, že vyplacené pojistné plnění nebude stačit na znovupořízení srovnatelného rodinného domu nebo bytové jednotky a rovněž v případě částečné škody obdržená částka nebude stačit na opravu vzniklé škody. Závěr: "I v pojištění platí, že každá věc má svoji cenu."

Modelové příklady


1Rodinný dům s nadstandardní požadovanou pojistnou ochranou:

Trvale obývaný rodinný dům včetně vestavěné garáže, pojistná částka 4 000 000 Kč, zapuštěný bazén včetně příslušenství a zastřešení 500 000 Kč, oplocení s pojezdovými vraty 150 000 Kč.

Požadovaná pojistná ochrana:
 • požár, přímý úder blesku, výbuch, pád letadla,
 • kouř, náraz vozidla, aerodynamický třesk,
 • voda z vodovodního nebo kanalizačního potrubí, lom trubky (lomem nebo mrazem),
 • vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu, stožáru a jiného předmětu,
 • krádež vloupáním, loupež stavebního materiálu a drobné stavební techniky (požadováno 50 000 Kč),
 • pojištění elektromotorů (limit 10 000 Kč),
 • povodeň,
 • nepřímý úder blesku (požadováno 30 000 Kč),
 • rozbití skla (požadováno 10 000 Kč),
 • krádež vloupáním příslušenství bazénu,
 • pojištění zastřešení bazénu,
 • odpovědnost za škodu z vlastnictví nemovitosti s limitem plnění 1 000 000 Kč.

Roční pojistné bez přirážek a slev: 7 315 Kč


2Rodinný dům s jednodušší požadovanou pojistnou ochranou:

Trvale obývaný rodinný dům včetně vestavěné garáže, pojistná částka 2 500 000 Kč, oplocení 50 000 Kč.

Požadovaná pojistná ochrana:
 • požár, přímý úder blesku, výbuch, pád letadla;k
 • kouř, náraz vozidla, aerodynamický třesk,
 • voda z vodovodního nebo kanalizačního potrubí, lom trubky (lomem nebo mrazem), voda z akvária,
 • vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu, stožáru nebo jiného předmětu,
 • krádež vloupáním, loupež, stavebního materiálu a drobné stavební techniky (požadováno 20 000 Kč),
 • povodeň (vč. tzv. záplavy),
 • odpovědnost za škodu z vlastnictví nemovitosti s limitem plnění 1 000 000 Kč

Roční pojistné bez přirážek a slev: 3 155 Kč


3Bytová jednotka s jednodušší požadovanou pojistnou ochranou:

Trvale obývaný byt 2 + 1, pojistná částka 1 000 000 Kč.

Požadovaná pojistná ochrana:
 • požár, přímý úder blesku, výbuch, pád letadla,
 • kouř, náraz vozidla, aerodynamický třesk,
 • voda z vodovodního nebo kanalizačního potrubí, lom trubky (lomem nebo mrazem), voda z akvária,
 • vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu, stožáru nebo jiného předmětu,
 • násilné odcizení stavebních součástí (požadováno 20 000 Kč),
 • povodeň (vč. tzv. záplavy),
 • odpovědnost za škodu nebo jinou újmu vyplývající z vlastnických či nájemních vztahů s limitem plnění 1 000 000 Kč

Roční pojistné bez přirážek a slev: 1 350 Kč

Kontakty

244 188 188
Klientský servis Generali


Máte dotaz?


Sjednat schůzku