Pojištění obcí Region

Sjednat pojištění

Kontaktovat nás

Generali Pojišťovna a.s. se jako jedna z prvních na pojistném trhu naplno zaměřila i na pojištění státního municipálního majetku. Specializované pojištění Region tak nabízí možnost velmi komplexní pojistné ochrany spravovaného majetku včetně individuálního pojištění odpovědnosti, která je s danou institucí či státní složkou spjata.

Pojistný program Region byl speciálně vytvořen pro pojištění majetku a odpovědnosti:

 • obcí, měst, městských částí a obvodů, krajů, mikroregionů, organizačních složek územních samosprávních celků;
 • příspěvkových organizací územních samosprávních celků (např. divadel, kulturních domů, škol, sportovních areálů apod.);
 • společností ve vlastnictví územně samosprávního celku (např. technických služeb, dopravních podniků, správy budov apod.);
 • organizačních složek státu (ministerstva a jiné správní úřady, soudy apod.), veřejných výzkumných institucí, státních fondů apod.;
 • bytových družstev.

Co lze díky pojištění obcí Region pojistit?


 • budovy a drobné stavby včetně stavebních součástí;
 • movité věci a zásoby (výrobní, obchodní a provozní zařízení včetně strojů a elektroniky);
 • věci zvláštního charakteru - např. peníze a cennosti, umělecká díla, exponáty, věci zaměstnanců, nosiče dat vč. záznamů na nich uložených, prodejní automaty;
 • věci na volném prostranství - např. veřejné osvětlení, informační tabule, semafory, dopravní značky, parkovací automaty, sochy, vybavení dětských hřišť a sportovišť, venkovní porosty apod.;
 • komunikace, cyklostezky, mosty, rozvody pitné vody, kanalizace a jiné obdobné stavby;
 • mobilní údržbovou, úklidovou či požární techniku;
 • náklady vzniklé v souvislosti s pojistnou událostí (vyklizení místa škody, skládkovné, krátkodobá bezpečnostní opatření) odklizení sutin;
 • regionální projekty financované z EU či jiných veřejných zdrojů;
 • další předměty dle individuální poptávky klienta.
 • Proti jakým nebezpečím lze sjednat pojistné krytí?


   Komplexní živelní pojištění
   • FLEXA vč. doplňkových nebezpečí (požár, přímý úder blesku, výbuch, pád letadla, kouř, náraz vozidla, aerodynamický třesk);
   • voda z potrubí (únik vody, lom trubky);
   • přírodní nebezpečí (vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád sněhu, pád stromu, stožáru nebo jiného předmětu);
   • povodeň, záplava;
   • přírodní katastrofy (lavina, zemětřesení, výbuch sopky, sesuv půdy a zřícení skal);
   • zatékání atmosférických srážek.

   Pojištění odcizení a vandalismu
   • odcizení (krádež vloupáním, loupež) včetně souvisejícího vandalismu;
   • prostý vandalismus;
   • škody způsobené sprejery.

   Doplňková připojištění
   • nahodilé rozbití skla;
   • nepřímý úder blesku, přepětí a podpětí;
   • přeprava movitých věcí, zásob, peněž a cenností;
   • poškození zateplené fasády ptactvem, hmyzem a hlodavci;
   • pojištění ztráty vody;
   • pojištění údržbové, požární a jiné mobilní techniky (živelní pojištění, odcizení, havárie);
   • strojní rizika – komplexní all risks pojištění;
   • elektronická rizika – komplexní all risks pojištění.

   Pojištění odpovědnosti

   • odpovědnost obcí, měst, městských částí a obvodů za škodu vyplývající ze zákona o obecním zřízení;
   • odpovědnost bytových družstev (výkon vlastnických, nájemních a obdobných vztahů);
   • odpovědnost z výkonu státní a veřejné správy;
   • odpovědnost zastupitelů;
   • odpovědnost za škodu vzniklou osobám ve výkonu veřejných funkcí;
   • odpovědnost obecní policie a hasičského sboru;
   • odpovědnost z provozu sportovních a kulturních zařízení;
   • odpovědnost z poskytování sociálních služeb;
   • další volitelná připojištění odpovědnosti.

  Proč si sjednat pojištění Region u pojišťovny Generali?


  • Region je koncipován jako speciální pojistný produkt pro města, obce, státní a jiné obdobné organizace – uzavřením jediné smlouvy tak lze souhrnně pokrýt všechna pojistná nebezpečí spjatá s jejich specifickým majetkem i odpovědností.
  • Pojistná smlouva sestavená na základě individuálních požadavků klienta je přehledná a zcela transparentní.
  • Do pojištění lze zahrnout i netypické stavby (komunikace, cyklostezky a obdobné liniové stavby) či jiné atypické a unikátní předměty (umělecká díla, porosty či jiné předměty umístěné na volném prostranství).
  • Pojištění lze flexibilně modelovat s mnoha volitelnými parametry pro jednotlivá pojistná nebezpečí (spoluúčasti, roční limity pojistného plnění) a výsledek tak lze optimalizovat jak s ohledem na možné riziko, tak i na celkovou cenu pojistného.
  • Základní rozsah pojištění zahrnuje některé z limitů pojistného krytí již automaticky zdarma (např. náklady související s pojistnou událostí či připojištění stavebních součástí).
  • Při kalkulaci finální ceny lze uplatnit širokou škálu slev (např. zohlednění doložené nízké škodní minulosti, slevu za dlouhodobost pojištění apod.).
  • Odborný informační a likvidační servis je zastoupený ve všech regionech ČR.

  Kontakty

  244 188 188
  Klientský servis Generali


  Máte dotaz?


  Sjednat schůzku