Informace pro klienty CK HELLAS - nejen Řecko

Vážení zákazníci,

Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 Vám sděluje, že cestovní kancelář HELLAS - nejen Řecko s.r.o. se sídlem Netušilova 1623/1, 796 01 Prostějov, IČ: 29205620 byla do 21. 11. 2014 pojištěna pro případ svého úpadku v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb.

Neposkytla-li Vám tato cestovní kancelář v důsledku svého úpadku předem uhrazené služby (tzn., že zájezd se neuskutečnil, či uskutečnil pouze z části), musíte požádat písemně o pojistné plnění nejpozději do 6 měsíců. Plnění obdržíte po vyhodnocení všech nároků uplatněných v této lhůtě.

Abychom Vám usnadnili vyřízení vzniklé škody, uveřejnili jsme na internetových stránkách www.generali.cz - Škodní protokol, který stačí pečlivě vyplnit a odeslat na níže uvedenou adresu Europ Assistance s.r.o, která pro nás zajišťuje veškerou administrativu spojenou s likvidací pojistné události.

Ke škodnímu protokolu nezapomeňte, prosím, rovněž přiložit originály či ověřené kopie těchto dokladů:

  • - cestovní smlouvu uzavřenou s cestovní kanceláří
  • - doklady o uhrazení zálohy a plné ceny zájezdu (příjmový doklad CK nebo jiný doklad o úhradě)
  • - doklady o uhrazení případných dodatečných výdajů spojených s pojistnou událostí, za něž požadujete plnění (výdaje na nezbytné náhradní ubytování a stravování v zahraničí, výdaje na zpáteční cestu do ČR)

Škodní protokol spolu s dalšími požadovanými doklady obratem zašlete na adresu:

Europ Assistance s.r.o.
Na Pankráci 127
140 00 Praha

V Praze dne 13. 8. 2014

Kontakty

244 188 188
Klientský servis Generali


Máte dotaz?


Sjednat schůzku